12 oz. Mouse - Enjoy the Arm
(Season 2 Episode 05)