'Allo 'Allo - Post-Matrimonial Depression
(Season 5 Episode 07)