'Allo 'Allo - The Nicked Knockwurst
(Season 3 Episode 01)